• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.comصحت سنجی

فلومترهای ورودی به شبکه آب و فاضلاب منطقه 5 تهران صحت سنجی و کالیبره گردید.

این پروژه به درخواست دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران انجام گردید.

در انتهای پروژه گزارش مربوط به هر دستگاه و درصد خطای دستگاه و اطلاعات مربوطه بصورت جدول و نمودار به کارفرما ارائه گردید.

کالیبراسیون